Volledig uitstel

Volledig uitstel

Onesto-klanten (*) die getroffen worden door deze uitzonderlijke crisis willen we snel een belangrijke tegemoetkoming doen. 

Bevind je je door de COVID-19 crisis in één van volgende situaties, dan kennen we je op eenvoudig verzoek een volledig uitstel toe: 

  • Tijdelijke of volledige werkloosheid (voor werknemers)
  • Gedwongen onderbreking  of zware terugval van de activiteit (voor zelfstandige ondernemers)
  • Ziekte ingevolge COVID-19 (voor alle statuten)

(*) Als je samen met je partner de lening hebt, dan volstaat het dat één van jullie zich in deze situatie bevindt.

Dat betekent dat we in dit geval vanaf de vervaldag die volgt op je goedgekeurde aanvraag (niet vroeger dan 1 mei 2020) drie opeenvolgende vervaldagen van je lening schorsen. Tijdens deze periode betaal je helemaal niets en rekenen we je ook niets aan.

Is je situatie na de eerste drie maanden nog steeds dezelfde, dan kan je eventueel een verlenging aanvragen. In elk geval moeten de betalingen hervat worden vanaf de vervaldag van 1 november 2020 en het uitstel kan nooit langer lopen dan 6 maanden.

Wil je op dit uitzonderlijke voordeel beroep doen, dan vragen we je natuurlijk om een bewijs van het inkomensverlies voor te leggen. Bij je aanvraag voeg je één van volgende documenten:

  • Attest van de RVA waaruit blijkt dat je tijdelijk of volledig werkloos bent door de COVID-19 crisis
  • Loonfiche die vermeldt dat je tijdelijk werkloos bent door de COVID-19 crisis
  • Attest van de boekhouder of van het sociaal secretariaat dat bevestigt dat de zelfstandige activiteit gedwongen werd stopgezet als gevolg van de COVID-19 crisis
  • Attest waaruit blijkt dat je voor je zelfstandige activiteit recht hebt op de Vlaamse Corona hinderpremie of Corona compensatiepremie
  • Een doktersattest waaruit blijkt je werkonbekwaam bent ten gevolge van COVID-19

Daarnaast moet bij de aanvraag ook een inkomensbewijs gevoegd worden.

  • Voor loontrekkenden: een loonfiche (per kredietnemer) over de maand februari 2020 
  • Voor zelfstandigen: het meest recente aanslagbiljet 

Het is belangrijk dat je weet dat de maanden dat je nu niet betaalt, bijkomen bij de looptijd van je lening. Je zal dus je lening in totaal een aantal maanden langer moeten afbetalen.

Zit je in één van deze situaties? Heb je de juiste documenten al beschikbaar? Druk dan onderstaand formulier af, onderteken het en bezorg het ons. Zodra je aanvraag behandeld is, krijg je van ons een bevestiging.

 

Is bovenstaande tegemoetkoming niet van toepassing op jouw situatie?  Maar je lijdt door de COVID-19 crisis toch aantoonbaar inkomensverlies? Ook dan laten we je niet in de kou staan. Lees hier hoe Onesto ervoor kan zorgen dat je tijdelijk toch wat ademruimte kan krijgen.

Top